Ad's

YEHOVA ŞAHİTLERİ

Polis, idarîgörevini yerine getirirken, önleyici ve koruyucu tedbirler alarak suçun işlenmesiniönler. Meselâ, suç işlenebilecek yerlerde karakollar kurar, devriye gezdirirveya kontrol noktası kurarak asayişi sağlar. Önleme görevi çerçevesinde, umumaaçık yerlerde arama ve kimlik kontrolları yapabilir; toplantı ve gösteriyürüyüşlerinde, mitinglerinde intizamı sağlayarak olayları önler vesabıkalıları izler. Suç işlediğinden şüphelenilen kişileri kontrol altındatutar, hasta, kimsesiz, aciz ve yolda kalan kişilere yardım ederek yolgösterir. Müvekkilerimizin hukuki açıdan her türlü ihtiyaçlarını maksimum düzeyde karşılamak ve tüm beklentilerine cevap vermeye çalışmak, bu anlamda hukuksal, kişisel, ekonomik ve ticari açıdan müvekkillerimizin gelişimine katkıda bulunmak temel amacımızdır.

Bu aşamada, uyuşmazlık konusunun sağlıklı bir hukuki çözüme kavuşturulabilmesi bakımından “yetkili makamlar” kavramı üzerinde durulması gerekmektedir. Öncelikle bu hususun daha iyi anlaşılabilmesi için ‘idari yaptırım ve bunu uygulayacak makamın’ tespit edilmesinde fayda bulunmaktadır. ( 2 ) Kişi, fiili işlemek için veya işlediği sırada cebir, tehdit veya hile kullanırsa, iki yıldan yedi yıla kadar hapis cezasına hükmolunur. Sanığın duyumları, değerlendirmeleri ve başkasının beyanına dayanarak şikayette bulunması halinde iftira kastı yoktur. Sadece bir Tanrı vardır; O da kendini Mûsâ’ya YHVH (Jehovah/Yehova) ismiyle izhar eden (Çıkış, 3/14) tanrıların Tanrı’sıdır. Genellikle Protestan Kitâb-ı Mukaddes mütercimleri İngilizce tercümelerde telaffuzu yasak olan YHVH ismi yerine Lord (Rab) kelimesini kullanırken Yehova Şahitleri bu ismi kullanmakta ısrar ederler. Yehova Şahitleri için Tanrı’ya hitap ederken kullanılacak en uygun isim Yehova’dır; bu da her şeyin yaratıcısı olan en yüce ve evrensel Tanrı’yı ifade etmektedir. Tanrı Yehova bütün evreni her biri 7000 yıl süren altı günde (Tekvîn, 1/2) ve Tanrı’nın kelimesi (logos/hikmet) olan Îsâ’nın aracılığıyla yaratmıştır. Paklar S., İştirak Kazançlar istisnasına ve Gelirleri Vergiden müstesnamennkul kıymet iratları istinasına ilişkin olarak 8239 sayılı kanunla yapılandeğişiklikler Vergi dünyası 1986, s. Nomer Ergin, Türkvatandaşlığı kanunundaki Değişiklikler Milletlerarası Hukuk ve MilletlerarasıÖzel Hukuk (MHB) Bülteni 1981, s. (60)   Yasallık sistemi “Kamu DavasınınMecburiliği Sistemi” olarak da anılır. Bu sistemde yeterli şüphe sebeplerimevcut ise, Savcı kamu davasını açmaya mecburdur.

  • Eğer fail, isnat ettiği fiilin objektif olarak gerçek dışı olmadığı düşüncesiyle ihbarda bulunmuşsa, olası kastla hareket ettiği için iftira suçundan söz edilemez.
  • Bu haliyle failin bazı somut eylem ve duyumlardan hareketle mağdurun FETÖ örgütü ile bağlantılı olduğunu veya FETÖ üyesi olduğunu beyan ederek ihbar etmesi ve bu somut vakıaları ortaya koyması halinde yine iftira suçu oluşmaz.
  • Yehova Şahitleri’nin en önemli dinî uygulamaları grubun resmî doktrinlerini öğrenme, aktif misyonerlikte bulunma (evangelizm), cemaat toplantılarına katılma ve vaftiz olmadır.

Türkiye Atletizm Federasyonunun TCK’nın 267. Maddesinde ifade edilen “yetkili makam” olup olmadığının belirlenmesi açısından, konunun tüm boyutlarıyla farklı başlıklar altında incelenmesi gerekmektedir. Uyuşmazlığın isabetli bir hukuki çözüme kavuşturulabilmesi için, öncelikle iftira suçu, ardından da konuyla ilgili kavramlar ve bu kavramlara ilişkin hukuki düzenlemelerin üzerinde durulması gerekmektedir. Hukuk aykırılık ; İşlenen fiile hukuk düzeni tarafından cevaz verilmemesi, fiilin bütün hukuk düzeni ile çelişki ve çatışma halinde bulunması anlamına gelmektedir. 14-)İftira suçu ile ilgili olarak sayılı Tanık Koruma Kanunu’nun 3 ve 4\. Bu sitede eğlenceli saatler ve büyük kazançlar yaşa bahsegel giris\. Maddesi gereğince tanık koruma hükümleri uygulanır. 6-)İftira suçu, ancak ihbar, şikâyet ve basın ve yayın yoluyla işlenebilir. Bunun dışındakiler hakaret suçu yönünden değerlendirilmesi gerekir. Presbiteryen kilisesine bağlı olan Russell on beş yaşında iken (1867) Kalvenizm’in aslî günah, kader ve ebedî ceza gibi inançlarının Tanrı’nın ilâhî sevgisiyle bağdaşmadığı kanaatine vardı. 1869’da Kitâb-ı Mukaddes’e olan inancını yitirdi. Aynı yıl Adventist hatip Jonas Wendell’in vaazlarından etkilendi ve George Stetson liderliğindeki Adventist Kitâb-ı Mukaddes çalışma grubunun toplantılarına katıldı.

4483 sy yasanın 4.maddesinin 3.fıkrası uyarınca işleme konamayacak muhteviyat ve şekilde yapılan bildirimlerde iftira suçu oluşmayacaktır. 15-)Savunma yapmak, iftira atmak demek değildir. Borç verdiği parayı ödememek için, suçu konu senedin zorla imzalatıldığını söylenmesi halinde diğer şartları varsa iftira suçu oluşur. 13-)Bir kimse haricen satıp devrettiği aracı bilahare geri almak veya resmi işlemlerini tamamlamak üzere, aracının falanca kişi tarafından çalındığı yolunda şikayette bulunması halinde iftira suçu oluşur. 8-)İftira suçunda, ihbar, şikâyet, basının  haber verme hakkı ile savunma hakkı yönünden hukuka uygun sebebi teşkil edebilir. Yuz kızartıcı suç olmasından dolayı kanunlarda bazı hukuki sonuçlar bağlanmıştır. İftira suçundan mahkum olan kişi, Devlet memuru olamaz.

Oğuzman Kemal, Yeni Anayasanın, Toplu İş İlişkilerini İlgilendirenHükümleri, İHİD 1982, s. Nazlıoğlu Gültekin, HUMK’da 3156 sayılı Kanunla Yapılan Değişiklik’eDelillerin Bildirilmesi ve Toplanması, ABD 1987, s. Kutal Metin, İş Yasamızda İşyeri Hekiminin Görev ve Yetkileri, Bu HusustaKabul Edilen Yeni Bir Yönetmelik İkt. Kutal Metin, 1475 sayılı İş Kanunu’nda Yapılan Son Değişiklikler İkt. İş Kanunu ve SendikalarKanununda Yapılması Düşünülen Değişikliklerin Türk Sanayiine Etkileri SemineriTürkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu, Ankara 1992. İsviçre Federal Mahkemesinin28 Ocak l987 E.

Ad's

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *